5 – 5 – 2 نماينده مديريت

مسئوليت و اختيارات نماينده مديريت عبارتند از :

  • حصول اطمينان از ايجاد ، اجرا و برقراری فرآيندهای مورد نياز سيستم مديريت كيفيت
  • گزارش دهی به مديريت ارشد در مورد عملكرد سيستم و هر گونه نيازی برای بهبود
  • حصول اطمينان از آگاهی كاركنان در تمام سطوح نسبت به نيازمنديهای مشتري
  • ايجاد ارتباط با طرف های خارجی در مورد مسايل مربوط به سيستم مديريت كيفيت از جمله مميزی های خارجی
  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ مهر ،۱۳۸۳