5 – 5 – 3 ارتباطات داخلي

 سازمان بايد يك فرآيند موثر و كارا برای ارتباطات داخلی ايجاد نمايد .

اين ارتباطات داخلی در مورد :

-          خط مشی كيفيت

-          نيازمنديهای سيستم مديريت كيفيت

-          اهداف كلان كيفيت

-          دانش ، مهارت و معلومات می باشد .

ارتباطات بايستی بصورت دوطرفه برقرار شوند .

مثل هايی از ارتباطات داخلی عبارتند از :

·         ارتباطات هدايت شده توسط مديريت در محيط های كاری

·         جلسات توجيهی گروهی و جلسات تشويقی و پاداشی

·         تابلو اعلانات ، جرايد / مجلات داخلی

·         واسط های سمعی – بصري و الكترونيكی نظير پست الكترونيكی و سايت های اينترانت

·         بازديدهای كاركنان و آشنايی با قسمتهای مختلف سازمان

روش اجرايی ارتباطات

  • بايد انواع ارتباطات را در سازمان مشخص نمايد ( براي مثال داخلی و خارجی ) .

  • نيازهاي اطلاعاتی و نوع اطلاعاتی كه بايد در هر يك از انواع ارتباطات انتقال يابد ، تعيين نمايد .

  • نيازمنديهای لازم را برای برآورده شدن اين نيازهای اطلاعاتی مشخص كند ( بايد توجه ويژه ای به الزامات قانونی شود و اطمينان حاصل گردد كه اين الزامات در اختيار افرادی كه به آنها نياز دارند ، قرار می گيرد ) .

  • بايد از ارتباطات دو طرفه اطمينان حاصل شود ( ارتباطات بايد شامل ارتباطات عمودی بين سطوح مختلف سازمان و ارتباطات افقی در هر يك از سطوح سازمان باشد . ارتباطات عمودی بايد شامل ارتباطات از “ بالا به پايين “ و از “ پايين به بالا “ باشد ) .

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۳