کيفيت و ISO 9001:2000

کيفيت برای موفقيت سازمانها ضروری است. به عبارتي کيفيت ابتدا بايد توسط مديريت ارشد سازمانها پذيرفته شده و رفته رفته به لايه های پائينترسازمان تزريق شود. کيفيت تنها يک ابزار، يا انجام کارها بر اساس يک استاندارد نيست بلکه يک منش و يک گرايش است.اين  روش اجرای کارها نيست که منجر به بهبود در سازمان می شود بلکه شيوه ای که افراد کار مي کنند باعث تعالي در سازمان مي گردد.

 

- سه مشخصه در ISO9001:2000 وجود دارد که آن را از ويرايش قبلي(ايزو ۹۰۰۱:۱۹۹۴) متفاوت می سازد:

 

1-       تمرکز بر فرايندها. ISO9001:2000 بر پايه فرايندهای  سازماني بنا نهاده شده است : فعاليتهايي که وروديها را به خروجي مبدل مي سازند.فرايند گرايي در اين استاندارد اين اطمينان را فراهم مي سازد که ارتباط مناسب ميان نيازمنديها و عناصر روشنتر شده است.

2-       تمرکز بر رضايت مشتری. در حالي که استاندارد قديم بر پايه برآورده شدن نيازهای مشتری بنا نهاده شده بود،تشخيص ISO9001:2000 اين است که کيفيت چيزی بالاتراز نيازمنديهايي است  که در قرارداد با مشتری آورده شده .کيفيت بر ضوابط درونی و بيروني بنا نهاده شده است.رضايت مندی مشتری در ISO9001:2000 بعنوان يک الزام معرفي شده است.

3-       بهبود مستمر. استاندارد جديد به وضوح بر پايه چرخه بهبود مستمر(برنامه ريزی ، اجرا،بررسی،واکنش) بنا گذاشته شده است.هم اکنون در اين استاندارد نيازمنديهای ويژه ای برای جمع آوری اطلاعات (اندازه گيری ها) و تجزيه و تحليل داده ها و بهبود به چشم می خورد.

 

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٤