7 – 1 طرح ريزي براي تحقق محصول

در هنگام طرح ريزي براي تحقق محصول بايد موارد زير را مشخص نمود :

  • اهداف كيفي و نيازمنديهاي محصول
  • نياز به ايجاد و استقرار فرآيندها ، مستندات و فراهم نمودن منابع خاص محصول
  • تصديق ، صحه گذاري ، پايش و فعاليت هاي تست و بازرسي مورد نياز خاص محصول و معيارهاي پذيرش
  • سوابق مورد نياز كه شواهد كافي دال بر مطابقت فرآيندهاي تحقق محصول و محصول نهايی را با نيازمندي ها فراهم نمايد .
  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤