نگاهي به استاندارد ISO 9000 - 2000

بخش اول

فن آوران پرديس پارس

 

دراين مقاله به سئوالاتي پيرامون اين استاندارد پاسخ داده ميشود.

تفاوتهاي استاندارد جديد و قديم کدامند ؟

آيا اجراي استاندارد جديد دشوار است ؟

آيا اين استاندارد روش انجام کارها را تغيير اساسي ميدهد؟

ISO-9000 * مؤثرترين ابداعي است که در پي حرکت کيفي دهه 90 صورت گرفته است.

 

ازسال 1987 که براي اولين بار اين استاندارد تنظيم شد، بيش از 250000 سازمان درسراسر جهان موفق به دريافت گواهينامه استاندارد ايزو سري 9000 که مجموعة استانداردهاي بين المللي سيستم مديريت کيفيت است ، شدند.

درسال 1994 تغييراتي درحد مسائل حـــاشيه اي بــــرروي استاندارد انجام شد، اما اکنون در سال 2000 استاندارد ISO 9000 مجددا" بازنگري اساسي شده است.

اين تغييرات سازمانهاي گواهينامه دار را ملزم به تجديد نظر در سيستم جاري ميسازند بعلاوه زمينه عملکرد هزاران سازماني راکه درصدد نام نويسي دراين سيستم کيفيت هستند را تغيير ميدهد.

بنابراين مؤسسات استانداردهاي ملي ، مؤسسات گواهي دهنده ، مشاورين و ساير عناصري که درحول وحوش اين استاندارد شکل و رشد يافته اند اکنون ناچارا" با مجموعه اي از فعاليتها و فرصتهاي جديد مواجهند.

پاسخ به پاره اي سئوالات :

استاندارد ISO 9000-2000 مانند استانداردهاي پيش ازخود در واقع مجموعه اي از مدارک مرتبط است. هريک از سه گروه اين استاندارد کاربردهاي متفاوتي را ارائه ميدهند.

ISO 9000 * : دررابطه با اصطلاحات و مفاهيم

ISO 9001 * : که هسته اصلي مدرک بازنگري شده جديد است و نيازمنديهاي سيستم جديد را بيان ميکند.

ISO 9004 * : راهنماي اجرايي  است که ISO 9001 را محقق ميسازد.

دربرخورد بااستانداردجديد و هزينه هاي آن ، سئوالهاي بديهي زير ازسوي سازمانها مطرح ميشود.

1- آيا ناچاريم که براي استاندارد جديد نام نويسي کنيم؟

2- گواهينامة جديد تا چه مدت اعتبار خواهد داشت ؟

3- علت اصلي تغييرات چيست ؟

در ادامه به اين قبيل سئوالات و ساير موضوعات کليدي  ديگر پاسخ داده ميشود.

ابتدا"، تفاوتهاي استاندارد ISO 9000-2000 درمقايسه با ISO 9000-1994 چيست؟ اين دو استاندارد مدلهاي متفاوتي از کيفيت را ارائه ميدهند. استاندارد ISO 9000-1994کيفيت را در 20 عنصر کليدي که يک شرکت از آنها در جهت توليدات و خدمات مؤثر و پيوسته خود به مشتريان استفاده ميکند تعريف شده است. استاندارد مزبور در ابتدا براي شرکتها و کارخانجات توليدي تهيه شده بود اگرچه بعدا" به شرکتهاي خدماتي و صنايع تبديلي نيز تعميم يافت.

 

هدف اوليه ، دادن اطمينان و تضمين به مشتري دررابطه با سطح کيفي معيني از محصولات است. براي نام نويسي در اين استاندارد نکته اساسي در اين جمله خلاصه ميشود که :

"آنچه را انجام ميدهيد مستندسازيد و به مستندات عمل کنيد بگونه ايکه  بتوانيد براحتي آنرا اثبات کنيد."

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٢