رنگ تفريح

Breakخدا رابراي آنچه داريد شکرکنيد و براي رسيدن به آنچه بدان نيازمنديد به او اعتماد کنيد .

همه زيبـا هستند اما همه کـس آن را نمي بينـد .

لبخنـد نـور خـداسـت .

حقيقي ترين سرمايه يک انسان آن چيزي است که براي آخرتش ذخيره کرده است.

همه نياز دارندکه دوستشان داشته باشند مخصوصا"زماني که سزاوارش نيستند.

همه مـردم به يـک زبـان لبخنـد مي زننـد .

خدا هميشه بهترينهايش را تقديم کسي مي کند که در کنار او بودن را انتخاب کرده است.

عصبانيت شرايطي است که در آن زبان سريعتر از فکر کار مي کند .

عشـق ..................... و بايـد عـاشـق بـود .

خوشبختي با وجود ديگران افزايش مي يابد اما به وجود ديگران بستگي ندارد .

اگر قلبتان را با افسوسهاي گذشته و نگرانيهاي فردا انباشته سازيد ديگر امروزي برای شکرگزاري برايتان باقي نمي ماند .

بشر ظاهر هر چيز را مي بيند اما خدا درون را مي نگرد .

انتخاب امروز شما مي توند براحتي فردايتان را تحت تاثير قرار دهد .

زماني را براي خنديدن اختصاص دهيد چرا که خنده موسيقي روح است .

بزرگترين موهبتي که والدين مي توانند به فرزندانشان اعطا کنند آن است که به يکديگر عشـق بورزنـد .

کلمات زشـت هيچ استخواني را نمي شکند اما به راحتي قلبهـا را مي شکند .

براي خلاصي يافتن از يک مشکل بهترين راه مواجـه شدن با آن است .

عشـق تنها چيزي است که مي تواند تقسيـم شود بدون آنکه چيزي از آن کـم شود.

کاري را که مي تواني , براي آن کس که مي تواني و با آنچه که داري و در جايي که هستی انجام بده .

براي هر دقيقه که از ديگري عصباني مي شوي 60  ثانيه از خوشبختي ات را از دست مي دهي که هرگز برگشتني نيست .  

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢