شما ميتوانيد

وقتي ما رنج مي كشيم ، دوستان ما را ياري مي دهند . وقتي گرفتار مصيبت هستيم به ما تسليت مي دهند ، و وقتي خوش هستيم ، در خوشي ما شركت مي كنند . آيا شما دوستاني انتخاب مي كنيد كه زندگي شما را در اين راه ها غني مي سازند يا كساني كه شما را تحقير يا كوچك مي كنند و يا بيشتر از آنچه مي دهند  ، مي گيرند ؟ شما ، در به دست آوردن دوستان ، مي توانيد اقدام بهتري بكنيد .

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢