4 – 1 نيازمنديهاي كلي

سازمان بايد يك سيستم مديريت كيفيت را ايجاد ، مدون ، اجرا و برقرار نگهدارد و مؤثر بودن آن را در مطابقت با نيازمندي هاي  اين استاندارد بين ا لمللي بطور مستمر بهبود بخشد .

سازمان بايد :

  • فرآيندهاي مورد نياز و كار برد آنها را براي سيستم مديريت كيفيت در كل سازمان شناسائي نمايد ،
  • توالي و تاثير اين فرآيندها را بر يكديگر مشخص نمايد ،
  • معيارها و روش هاي مورد نياز را براي حصول اطمينان از مؤثر بودن عمليات و كنترل بر اين فرآيندها تعيين نمايد .  
  • از در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نياز براي پشتيباني از عمليات و پايش اين فرآيندها اطمينان حاصل نمايد .
  • اين فرآيندها را پايش ، اندازه گيري و تجزيه و تحليل كند ، و اقدامات لازم را براي دستيابي به نتايج طرح ريزي شده و بهبود مستمر اين فرآيندها اعمال نمايد .

 

سازمان بايد اين فرآيندها را در مطابقت با نيازمندي هاي اين استاندارد بين ا لمللي مديريت نمايد .

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢