شما ميتوانيد

صاحب نظري گفته است كه مردمان دو نوع هستند : كساني كه زخم هايي آشكار دارند و گروهي كه ناقل بيماري اند ، اما در ظاهر چيزي نشان نمي دهند . اگر مجبوريد با ناقلان بيماري زندگي و كار كنيد ، مي توانيد بياموزيد به بهترين وجه با آنان كنار بياييد .

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٢