ساير مستندات مدون

ساير مستنداتي كه بايستي توسط سازمان براي  حصول اطمينان از طرح ريزي ، اجرا و كنترل موثر فرآيندهاي آن وجود داشته باشند و استاندارد نيز آنها را بطور خاص الزام نموده است ، عبارتند از :

  • خط مشي كيفيت
  • اهداف كلان كيفيت
  • نظامنامه كيفيت

سازمان مي تواند مستندات مدون زيادي را براي عملكرد موثرتر و كاراتر خود داشته باشد كه اختصاصاً در استاندارد الزام نشده اند ، براي مثال :

  • چارت سازماني
  • طرح و يا روش اجرايي ارتباطات داخلي
  • برنامه زماني توليد
  • فهرست عرضه كنندگان تائيد شده
  • طرح هاي كيفيت
  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٢