كنترل سوابق

  • هدف :

1 – اثبات مطابقت سازمان با نيازمنديهاي استاندارد

2 – فراهم نمودن شواهد عيني دال بر موثر بودن عمليات سيستم

  • سوابق بايد خوانا ، قابل شناسايي و قابل دسترسي باشند .
  • سازمان بايد يك روش اجرايي مكتوب براي كنترل ، شناسايي ، نگهداري ، حفاظت ، دسترسي ، زمان نگهداري و تعيين تكليف سوابق داشته باشد .

سوابق كيفيت – مثال

  • صورتجلسات بازنگري مديريت
  • سوابق آموزشي
  • سوابق مميزي داخلي
  • نتايج بازنگري ، تصديق و صحه گذاري طراحي
  • سوابق ارزيابي پيمانكاران
  • سوابق كاليبراسيون
  • نتايج اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٢