۶- مديريت منابع

   

منابع انساني

صلاحيت ( تحصيلات ، مهارت و آموزش ، تجربه )

آگاهي

آموزش

 

منابع فيزيكي ( زير ساخت )

خدمات پشتيباني از قبيل حمل و نقل و جابجايي

تجهيزات فرآيند و مواد اوليه

ساختمان ، محيط كار و تجهيزات كمكي همراه

 

محيط كار

شرايط مورد نياز محيط كار از نقطه نظر دستيابي به مطابقت با نيازمنديهاي محصول

 

/ 0 نظر / 14 بازدید