7 – 1 طرح ريزي براي تحقق محصول

در هنگام طرح ريزي براي تحقق محصول بايد موارد زير را مشخص نمود : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  • اهداف كيفي و نيازمنديهاي محصول
  • نياز به ايجاد و استقرار فرآيندها ، مستندات و فراهم نمودن منابع خاص محصول
  • تصديق ، صحه گذاري ، پايش و فعاليت هاي تست و بازرسي مورد نياز خاص محصول و معيارهاي پذيرش
  • سوابق مورد نياز كه شواهد كافي دال بر مطابقت فرآيندهاي تحقق محصول و محصول نهايی را با نيازمندي ها فراهم نمايد .
/ 0 نظر / 46 بازدید