محدود كردن دامنه كاربرد

  • موارد خارج از دامنه كاربرد در صورتي قابل قبول مي باشند كه : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
  • از نيازمنديهاي بند 7 “ تحقق محصول“  باشند .
  • اين موارد بر توانايي يا مسئوليت سازمان براي فراهم نمودن محصولي كه نيازمنديهاي مشتري و الزامات قانوني را برآورده نمايد ، تاثير نداشته باشند .
  • در بعضي از موارد ممكن است قسمتي از يك زير بند استاندارد ، كاربرد نداشته باشد ، براي مثال در زير بند 7 – 5 – 3 “ شناسائي و رديابي “ ، ممكن است تنها نيازمندي “ رديابي “ كاربرد نداشته باشد ولي نيازمندي “ شناسائي “ كاربرد داشته باشد .
/ 0 نظر / 11 بازدید