7 – 2 – 1 تعيين نيازمندي هاي محصول

  • نيازمنديهاي مشخص شده توسط مشتري نظير نوع و زمان تحويل و خدمات پس از فروش . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
  • نيازمنديهاي تلويحي كه توسط مشتري مشخص نشده اما براي كاربرد خاص يا مورد نظر ضروري مي باشند .
  • الزامات قانوني و مقررات مرتبط با محصول
  • هر گونه نيازمندي بيشتري كه توسط سازمان تعيين شده است .

منابعي كه مي توان بر اساس آنها به نيازمنديهاي فوق دست يافت ، براي مثال شامل الزامات قراردادی ، نتايج بررسي و تحقيقات بر روي بازار ، تجزيه و تحليل عملكرد رقبا ، بررسي مقايسه اي ، الزامات قانوني و غيره مي باشند .

/ 0 نظر / 21 بازدید