5 – 6 بازنگري مديريت – ورودي ها

  • تاكيد زيادي بر وجود سيستمي براي بازنگري مديريت شده است . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
  • ورودي ها و خروجي ها بازنگري مديريت مورد توجه بيشتري قرار گرفته اند .
  • ورودي بازنگري مديريت بايد شامل اطلاعاتي در موارد زير باشد :

(a) نتايج مميزي ها 

(b) بازخور مشتري ها

(c ) عملكرد فرآيند و مطابقت محصول 

(d) وضعيت اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

(e)  پيگيري تصميمات اتخاذ شده در جلسات بازنگري مديريت قبلي

(f)  تغييراتي كه مي توانند بر سيستم مديريت كيفيت تاثير گذار باشند

(g)  توصيه ها و پيشنهادات براي بهبود

 

/ 0 نظر / 15 بازدید