اصل چهارم - نگرش فرآيندي

زماني كه فعاليت ها و منابع  مرتبط به عنوان يك فرآيند تلقي شده و مديريت مي شوند ، دستيابي به نتايج دلخواه به شكل موثر و كارا تري حاصل مي گردد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فوائد اين اصل براي سازمان عبارتند از :

  • هزينه هاي كمتر و زمان چرخه كوتاهتر از طريق استفاده موثرتر از منابع
  • نتايج بهبود يافته ، سازگار و قابل پيش بيني
  • تمركز و اولويت بندي فرصت هاي بهبود .
/ 0 نظر / 15 بازدید