ديدگاه استراتژيك در مديريت پروژه

Articleتصميمات استراتژيك بطور آگاهانه اهداف واقعي پروژه و سازمان مربوطه را شكل ميدهد و كمك ميكند تا حريم هاي فعاليتهاي پروژه به درستي ترسيم گردند. اين تصميمات، منابع قابل دسترسي براي پروژه را تعريف كرده و الگوهاي اساسي تخصيص بهينه اين منابع و افزايش كارآئي پروژه را تدوين مينمايند.
استراتژي برخلاف تاكتيك، براي دست يابي به مزيتي رقابتي بصورت پايه اي از طريق واكنش مناسب به فرصتها و تهديدهاي محيطي و توجه به امكانات و نارسائيهاي داخلي مي باشد. 
تدوين استراتژي براي يك پروژه، همچنين بمنظور دسته بندي و تمايز ميان وظايف مديريت در سطوح مختلف پروژه و بعنوان چهارچوبي براي تعريف منافع مادي و غيرمادي پروژه براي ذينفعان نيز مي باشد.
حسن عملكرد يك پروژه، نه در ميزان عملكرد اجزاء آن بطور جداگانه، بلكه در حاصل اعمال متقابل آنهاست. ديدگاه استراتژيك در مديريت پروژه، مارا در راستاي كل نگرائي قرارداده و با مدلي ذهني بصورت تعاملي نگرش اهميت دادن به سيستم در كل را ايجاد مي نمايد.

بدين ترتيب قادر خواهيم بود با بهره گيري از مدلهاي ذهني نظام اجتماعي يا چند مغزي، شكافهاي مختلف اعم از شكافهاي برنامه ريزي، عملكردي و موقعيتها را به حداقل ممكن برسانيم و از تشكيل جزاير مستقل در بخشهاي مختلف سازمان پروژه جلوگيري نمائيم.
از دلايل مهم نياز به تفكر استراتژيك در راهبري پروژه ها، ظهور تكنولوژيهاي نوين، وجود اختلاف عملكرد، وجود محيط آشفته و پيچيدگي روابط را ميتوان نام برد.
با انجام برنامه ريزي استراتژيك در پروژه و با داشتن تفكري سيستميك و ادراك ديناميك نيروهاي محركه محيط بيروني و دروني و پياده سازي برنامه هاي مربوطه، قادر خواهيم بود پروژه را به نحو مطلوب در مسيري كاملاً تحت كنترل هدايت و به انجامي شايسته برسانيم. 

/ 0 نظر / 13 بازدید