محدود كردن دامنه كاربرد

  • 7 – 3 طراحي و توسعه : در موارديكه سازمان هيچ مسئوليتي براي طراحي و توسعه محصولاتي كه توليد مي نمايد ، ندارد . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
  • 7 – 5 – 3 شناسائي و رديابي : تنها بند "رديابي" ممكن است در سازمان كاربرد نداشته باشد .
  • 7 – 5 – 4 اموال مشتري : هنگاميكه سازمان از اموال مشتري در محصولات يا فرايندهاي تحقق محصول خود استفاده نمي نمايد . بايد توجه شود كه نقشه هاي طراحي ارائه شده توسط مشتري براي محصولات نيز جزو اموال مشتري محسوب مي شوند .
  • 7 – 6 كنترل وسايل پايش و اندازه گيري : هنگاميكه سازمان به وسايل پايش و اندازه گيري براي اثبات مطابقت خود نياز نداشته باشد ، نظير سازمانهاي خدماتي .
/ 0 نظر / 8 بازدید