مميزی،تکنيک ها و ظرافت ها ۱

اغلب مميزان داخلی با مشکلات و مسائلی روبرو می شوند که شايد هيچگاه در آموزشهای مدون قبلی در ارتباط با آن مطلبی نخوانده باشند.

مجموعه مطالبی که از اين پس در ارتباط با تکنيکها و ظرافت های مميزی آورده می شود برگرفته و خلاصه ای از کتابی به همين نام،نوشته دوست و همکار گراميم آقای مهندس مهدی خادمی زنجانی می باشد.

اميدوارم مورد توجه مميزان داخلی قرار بگيرد.

اين کتاب همان کتابی است که شما مميزان، سالها منتظر آن بوده ايد.

نکته۱:

اگر قصد داريد که نکته ای را به عنوان يک ‌«عدم انطباق» در گزارش مکتوب خود قيد کنيد، حتما در هنگام مميزی راجع به آن با مميزی شونده صحبت کنيد.

/ 0 نظر / 23 بازدید