روش اجرايي كنترل مدارك

 يك روش اجرايي مكتوب براي مشخص كردن كنترل هاي مورد نياز در موارد زير بايد وجود داشته باشد : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  • تاييد مستندات از نظر كفايت آنها قبل از صدور
  • بازنگري و به روز در آوردن مستندات بر حسب نياز و تاييد مجدد آنها
  • مشخص نمودن تغييرات در مستندات و ويرايش جاري آنها
  • در دسترس بودن مستندات در مكان هاي استفاده
  • قابل شناسايي و خوانا بودن مستندات
  • شناسايي مستندات با منشاء خارج سازماني و كنترل توزيع آنها
  • مشخص نمودن مستندات منسوخ براي جلوگيري از استفاده سهوي از آنها
/ 0 نظر / 50 بازدید