نگاهي به استاندارد ISO 9000 - 2000

بخش هفتم

مزايا و معايب استاندارد جديد چيست ؟ به چه کسي کمک ميکند ؟ به چه کسي زيان ميرساند ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

استاندارد ISO جديد براي همان کساني که ISO قبلي سود ميرسانده مفيد است اما اين مرتبه سود بيشتري دارد. استاندارد جديد با بکارگيري روش بهبود مستمر و ارضاء مشتري بطور پيوسته و در سطح وسيع تکيه گاه مؤثري را براي سازمان فراهم ميسازد. و کمک ميکند تا شرکتها عمليات خود را بهبود بخشيده و توان رقابتي خود را افزايش دهند.

 

با بهبود، مشتريان سود ميبرند. بنابراين در ISO 9000-2000 مشتري ارزش بمراتب بيشتري دارد. اگر سازمانــي از نام نويسي در استاندارد سال 94 دربازاريابي خود بهره جست با ISO جديد اين امکان قويتر است.

 

بسيـــــاري ازشرکتــها داراي يک سيستم مديريت جامـــــع (QMS) ويک مــــــديريت تجاري جداگانه هستند ISO 9000-2000 شرکتها را ترغيب ميکند تا اين دو را در هم ادغام نمايند. چنين آميزه اي درسازمان داراي مدل واحــد ، موجب تسهيل و تأثير بيشتر فعاليتها ميشود. وقتي همه باهم مشترکا" کاري را دنبال کنند موفق خواهند شد. ISO 9000 از ابتدا براي کارخانجات توليدي طراحي شد. طي ساليان اين استاندارد با ساير انواع سازمانها نظير شرکتهاي خدماتي نيز منطبق گرديد. اما در بسياري موارد مطابقت آن با اين امور مسأله دار بود و تصنعي بنظر ميرسيد. بنابراين در بسياري موارد ISO 9000 درست جا نيافتاده است عجيب نيست که اغلب گواهينامه ها به سازمانهاي توليدي تعلق دارد که بويژه محصولات و قطعات مجزا توليد ميکنند.

 

به وضوح، استاندارد جديد بطور هدفداربصورت عام تري تنظيم شده است بطوريکه بتواند جهان شمول باشد. اين استاندارد به همان سادگي که در يک کارخانه بکار ميرود قابل اعمال در يک مدرسه يا داروخانه نيز ميباشد.

 

نقطه ضعف اين استاندارد آن است که مستلزم صرف وقت اضافي و سازمانهاي صلاحيتداري است که با صرف وقت و منابع بيشتري نيازمنديهاي آن را فراهم نمايند.

 

برخي سازمانها دراين اقدام مخاطرات کمتري دارند. براي مثال شرکتي که در فرآيندها و روشهاي برنامه ريزيهاي استراتژيک و تجاري خوب کار کرده است و ميتواند اندازه گيري از رضايت مشتري داشته باشد راه زيادي در پيش ندارد.

 

اما شرکتهايي که گواهينامة ISO 9000 را به عنوان ابزاري براي گسترش فرآيند تجاري خود کسب کرده اند نيز ميتوانند به کمک ISO 9000-2000 درمسيري که درآن قرارگرفته اند بسهولت به جلو بروند. ولي استاندارد جديد تنها به شرکتهايي که مقتضيات ISO 9000 را درحداقل و تنها به عنوان ضرورت نامطلوب و درجهت کسب مزاياي بازار يا تأمين تقاضاي استانداردي مشتري کسب کرده اند ممکن است منتفع نکند. اين شرکتها ممکن است نظراتي داشته باشند اما بطور کلي اين حقيقت راکه ISO 9000-2000 مزاياي قابل ملاحظه اي رابرآنها مترتب ميسازد درنيافته اند.در بخشهای بعدی در ارتباط با ساختار استاندارد جديد و گذار به اين استاندارد صحبت خواهيم کرد.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید