نظامنامه كيفيت

نظامنامه كيفيت شامل موارد زير مي باشد : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1 – دامنه كاربرد سيستم مديريت كيفيت شامل جزئيات و توجيه عدم كاربرد يك يا چند نيازمندي استاندارد كه محدود شده اند ( در صورت وجود ) .

2 – كليات روشهاي اجرائي و ارجاع به آنها

3 – توصيفي از ارتباط بين فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت .

/ 0 نظر / 10 بازدید