نگاهي به استاندارد ISO 9000 - 2000

بخش چهارم

 

 

سيستم مديريت کيفيت : مديريت مسئول احداث  يک سيستم مديريت کيفيت به منظور انجام خط مشي کيفيت با احتساب اهداف و برنامه از پيش تعيين شده بعلاوه نيازمنديهاي استاندارد ميباشد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بازنگري مديريت : همانطور که استاندارد ISO 9000-1994 بازنگري مديريت را لازم دانسته اين عنصر در استانداردهاي جديد نيز به صورت گسترده تر وجود دارد.

 

دراين مدل جديد ، بررسي مديريت در رابطه با سيستم مديريت کيفيت به طور مشخص شامل بازنگري از خط مشي و اهداف به منظور پيداکردن فرصت هايي براي بهبود مستمر ميباشد.

 

براساس اين بازنگري مديريت الزاما" بايستي دررابطه با مسائل مربوط به بهبود سيستم مديريت کيفيت ارائه طريق و رهنمودهاي خويش را صادر نمايد.

 

اين فرآيند با تنظيم خط مشي و حرکت به سمت بازنگري مديريت با هدف بهبود مستمر شروع ميشود. و اين مشابه روشي است که فرآيند PDCA در استاندارد سيستم مديريت کيفيت محيط زيست ISO 14001 اجرا شده است.

 

سازگاري بين ISO 14001 و استاندارد جديد ISO 9000 به سازمانها اجازه توسعه را جهت سيستم هاي مکمل براي دو استاندارد خواهد داد.

 

(ضميمه A از ISO 9001 : 2000 جدولي را پيشنهاد ميکند که تطابق بين ISO 9001 و ISO 14001 را نشان ميدهد).

 

منابع مديريت : استاندارد 1994 شامل يک پاراگراف (4.1.2.2) که مديريت را اجبار به تهيه منابع ضروري ميکند و اين شامل نيازمنديهاي آموزشي (4.18)  نيز ميباشد.

 

ايــن مــوارد در استاندارد 2000 بصورت بسيط وجود دارندبطوري که يکي از چهار شرط اين مدل فرآيند محسوب شده اند (Resource  Management)

 

دراين قسمت به طور دقيق و جزاي شده رنج وسيعي از منابع  مشخص که راهبر مديريت بايستي ارائه و در دسترس قراردهد توضيح داده ميشود. بدين معني که تعداد مناسبي از افراد توانا ، آموزش لازم جهت اطمينان از توانائي، پارامترهاي زيرساختاري، محيط کار (يعني منابعي که برروي ايمني ......... اثر گذارند) کساني که موارد را تهيه ميکنند، شرکاء و منابع مالي.

 

اين راهکارها درهشت خصوصيت مديريت کيفيت ملحوظ شده اند، که در بخش بعد ملاحظه خواهيد کرد. درواقع تأکيد اين خصوصيات بر اهميت ، تمرکز برمشتري، هدايت و راهبري سازمان، ايجاد محيط امن براي کارکنان درکليه سطوح ، فرآيند گرا بودن، سيستم ها و اهداف، بهبود مستمرداشتن، کسب اطلاعات دقيق و تجزيه و تحليل آنها و ايجاد يک رابطه خوب و باتأمين کنندگان مواد اوليه ميباشد که اينها همه تصويري دقيق از مديريت مشتري گرا ميباشد.

/ 0 نظر / 11 بازدید