بهبود مستمر و گنجی

بهبود مستمر ،بدون شنيدن صدای مخالف امکان پذير نمی باشد.

سازمان بايد انتقادهای کارکنان را بشنود، و از آنها بعنوان پيشنهادات بهبود استفاده کند.اگر در يک سازمان، کارگران و کارمندان از ترس از دست دادن کارشان و يا مورد غضب قرار گرفتن مديريت، سکوت اختيار کنند نمی توان به بهبود در آن سازمان اميد داشت.

بايد سيستم هايی در سازمان مستقر گردد که ندای مشتريان و کارکنان به راحتی و بدون دغدغه، به گوش مديران سازمان برسد.در غير اين صورت رقبا ی سازمان جای ما را خواهند گرفت و فنای سازمان قطعی خواهد بود. جامعه ما تا چه اندازه در استقرار چنين سيستم هايی موفق بوده است؟ اگر شما مميز سيستم کيفيت اين مديريت بوديد چه عدم انطباقی را گزارش می کرديد؟

جامعه به اکبر گنجی نياز دارد. گرچه حرف هايش خوشايند نيست.او و هزاران منتقد ديگر بايد آزاد باشند و جامعه و حاکميت (برای بقای خود) بايد از آنها حمايت کند.

/ 0 نظر / 15 بازدید