5 – 5 – 1 مسئوليت ها و اختيارات

بايستي موارد زير مد نظر قرار گيرند : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  • مسئوليت ها بايستی مشخص شده و ابلاغ گردند . در صورتيكه مسئوليت ها به شكل جداگانه ای مشخص نشده باشند ، بايستی مسئوليت هر فرد در ارتباط باسيستم مديريت كيفيت همراه با ساير مسئوليت های وی ، تعيين شود . ( تعيين مسئوليت ها ممكن است به شكل شرح مشاغل – job Description  - باشد )
  • اختيارات و منابع از جمله زمان ،بايستی به روشنی مشخص شوند .
  • پاسخگويی ( اينكه افراد در مقابل چه كسی و در چه مواردی بايستی پاسخگو باشند )
  • گزارش دهی ( به چه كسی بايد گزارش دهند )
  • ايجاد و پياده سازی يك سيستم تشويقی و ارتقاء شغل بر اساس ميزان عملكرد كاركنان  .
/ 0 نظر / 18 بازدید