خط مشي كيفيت - از نقطه نظر مميزي

از ديدگاه مميزي شخص ثالث خط مشي كيفيت بايستي داراي ويژگيهاي زير باشد : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  • داراي شماره ويرايش و يا تاريخ باشد ( خط مشي يك سند زنده است كه بايستي در فواصل زماني تعيين شده براي حصول اطمينان از استمرار مناسب بودن آن مورد بازنگري قرار گيرد )
  • چارچوب كلي اهداف كلان را بيان نموده و با اهداف كلان سازمان سازگار باشد ( اگر سازمان چارچوب كلي هدف كلاني را در خط مشي اشاره نموده باشد، كه براي آن هدف برنامه اي وجود نداشته باشد ، يك عدم انطباق محسوب مي شود و برعكس اين حالت يعني اگر هدف كلاني وجود داشته باشد كه در خط مشي به چارچوب كلي آن اشاره نشده باشد ، باز يك عدم انطباق مي باشد ) .
  • خط مشي بايد شامل تعهد به رضايت مشتري ، مطابقت با الزامات و بهبود مستمر باشد
  • خط مشي بايستي با ساير خط مشي هاي سازمان از جمله خط مشي زيست محيطي و ايمني سازگار باشد
  • خط مشي بايستي در تمام سطوح سازمان درك شده باشد
  • خط مشي نبايستي آنقدر حجيم باشد تا عملاً امكان استفاده و بكارگيري آن را دشوار نمايد .
/ 0 نظر / 17 بازدید