اصل دوم – رهبري

راهبران، يگانگي در هدف و سمت و سوي حركت سازمان را ايجاد  مي نمايند . آنها بايستي محيطي را در داخل سازمان ايجاد نمايند كه در آن كاركنان بتوانند در دستيابي به اهداف كلان ، مشاركت كامل داشته باشند . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فوائد اين اصل براي سازمان عبارتند از :

  • كاركنان اهداف سازمان را درك كرده و در راستاي دستيابي به آنها تشويق و ترغيب مي شوند .
  • فعاليت ها بطور يكسان ارزيابي ، برنامه ريزي و اجرا مي شوند
  • ارتباطات غلط بين سطوح مختلف سازمان به حداقل كاهش پيدا مي كند .
/ 0 نظر / 12 بازدید