نکته

شما از افرادي كه درباره خودشان و ديگران احساس خوب دارند ، بهترين نتايج را مي گيريد . وقتي كه اين حقيقت اساسي را درباره رفتار انساني بشناسيد ، بپذيريد و بكار گيريد شما مي توانيد ايجاد روابطه بامفهوم تر را  خيلي زود آغاز كنيد .

/ 0 نظر / 9 بازدید