نگاهي به استاندارد ISO 9000 - 2000

www.pardisweb.com

بخش پنجم

خصوصيات مديريت کيفيت

ويژگي 1 - سازمان مشتري گرا : سازمانها بسته به مشتريهايشان بايستي احتياج حال حاضر و آينده آنها را بفهمند و درجهت برآورده کردن نيازمنديهاي او حتي فراتر از انتظارات وي عمل نمايند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ويژگي 2 - راهبري : راهبران سازمان بايستي هدف و راستاي واحدي رابراي سازمان ترسيم نمايند آنها بايستي محيط کاري را به نحوي ايجاد و نگهداري کنند که تمام افراد بتوانند بطور کامل درراستاي نيل به اهداف کمپاني درگير شوند.

 

ويژگي 3 - مشارکت افراد : کليه افراد درهر رده اي بايستي احساس تعلق به سازمان داشته باشند. و مشارکت کامل ، آنها را قادرکند که توانائيشان درجهت منابع سازمان استفاده شود.

 

ويژگي 4 - فرآيند گرا : يک نتيجه مطلوب وقتي که منابع مربوطه و فعاليت ها درست و بطور مؤثري پروسس و مديريت شوند حصول خواهد شد.

 

ويژگي 5 - مديريت سيستم گرا : شناسائي، درک درست و مديريت سيستماتيک دررابطه با يک هدف مشخص موجب بهبود راندمان و درجه تأثير سازمان خواهد شد.

 

ويژگي 6 - بهبود مستمر : يکي ازاهداف ثابت سازمان بايستي "بهبود مستمر" باشد.

 

ويژگي 7 - نيل به تصميم گيري : تصميمات مؤثر بايستي براساس تجزيه وتحليل اطلاعات و داده ها انجام پذيرد.

 

ويژگي 8 - رابطه مند بودن (بدين معني که رابطه ارائه کننده يک سودمندي دو طرفه باشد) : يک سازمان و مشتريانش رابطه تنگاتنگ دارند و يک رابطه با حفظ سودمندي دو طرفه موجب افزايش توانائي هردو طرف براي رشد خواهدشد.

/ 0 نظر / 13 بازدید