اصل هفتم – تصميم گيري مبتني بر واقعيات

تصميمات موثر همواره مبتني بر تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات مي باشند . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فوائد اين اصل عبارتند از :

  • تصميمات مبتني بر اطلاعات درست و قابل اعتماد
  • توانايي بيشتر براي اثبات موثر بودن تصميمات گذشته از طريق ارجاع به سوابق واقعي
  • توانايي بيشتر براي بازنگري ، رويارويي و تغيير ديدگاه ها و تصميمات .
/ 0 نظر / 12 بازدید