ايزو ۷۰۱۰

symbol2.jpgیک تصوير ممکن است که از هزاران کلمه گویاتر و از صدها جمله پر ارزشتر باشد.اما وقتی که این تصویر، تابلویی از نشانه های ایمنی باشد، اشتباه در برداشت از این تصویر، ممکن است عواقب خطرناکی را به دنبال داشته باشد. یک استاندارد بین المللی قصد دارد تا با بهبود کارایی و توان درک این نشانه ها و تابلوها، میزان وقوع حوادث ناشی از این امر را در مجامع عمومی و بین المللی کاهش دهد.

symbol1.jpgISO 7010:2003 توسط سازمان استاندارد جهانی ایزو منتشر شده است. این استاندارد ، روشی را برای مراوده ی اطلاعات امنیتی (ایمنی) برای مکانهایی که مسائل امنیت محیط کار و تابلوهای ایمنی در آنها مورد  استفاده هستند ارائه میکند.

symbol5.jpgایزو 7010 برای اطمینان از استفاده از سیمبولها و نشانه های یکسان برای موارد ایمنی در محیط های کاری و کارخانجات صنعتی در همه جای دنیا بوجود آمده است. این استاندارد همچنین به دنبال ترغیب طراحان این مقوله برای پیروی از الزامات این استاندارد به منظور حفظ سازگاری این تابلوها و در نتیجه رسیدن به یک هویت عالمگیر و جهانی است.

symbol3.jpgاین استاندارد، 32 نشان ایمنی را که برای پیشگیری از تصادفات، آتش نشانی و خروج اضطراری پیش بینی شده است را در بر میگیرد. کلیه این نمادها با مثالهایی که با رنگهای خاص و محتویات ویژه تعیین شده اند در این استاندارد نمایش داده شده است. این استاندارد توسط کمیته فنی ایزو استفاده می شود تا این اطمینان را برای صنایع بوجود آورد که تنها یک نشان ایمنی برای هر مورد ایمنی وجود دارد. 

 : ISO 7010:2003(نمادهای گرافیکی – رنگهای مخصوص و نشانه های مخصوص موارد ایمنی مورد استفاده در محیط های کاری و مجامع عمومی)

symbol4.jpg

ISO Store: to order ISO 7010:2003, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas

/ 0 نظر / 31 بازدید