ايزو و هزينه های کيفيت ۱

Articleدر راستاي پياده سازي سيستم مديريت كيفيت جامع و اتخاذ يك نگرش جديد در ارتباط با مقوله كيفيت در اكثر سازمانهاي توليدي و خدماتي در سراسر جهان صرفنظر از ميزان نتايج و بهبودهاي حاصله ، يكي از مهمترين عوامل كه در ظاهر كمتر به چشم مي خورد ، هزينه هاي ايجاد اين سيستم ها و پياده سازي آنها مي باشد . آمار و ارقام حاكي از اين واقعيت است كه سالانه رقم بسيار بالايي توسط شركتها چه بصورت ملموس و چه غير ملموس صرف امور مرتبط با كيفيت ميشود . اكثر سازمانها از وجود هزينه هايي بي خبرند يا اينكه توجه چنداني به آن نمي كنند . لذا جهت برنامه ريزي و به نظم در آوردن اين مقوله مي بايست با نگرش سيستمي به آن نظر افكنده و سيستمي كارا جهت شناسايي ، طبقه بندي ، محاسبه ، تجزيه و تحليل و تصميم گيري جهت بهبود ، موسوم به سيستم هزينه هاي كيفي طراحي و به كار گرفته شود . البته اين بدان مفهوم نيست كه هزينه هاي كيفي گره گشاي كليه مشكلات كيفيتي در سطح سازمانها است بلكه يكي از صدها ابزار و تكنيكهايي است كه سازمانها را در بهبود مستمر و شناسايي و حذف هزينه ها و فعاليتهاي مازاد بي تاثير بر كيفيت كمك مي كند .

/ 0 نظر / 8 بازدید