نقل قول

www.pardisweb.com

تغيير اصلي انكارناشدني است. همه چيز در اطراف ما، خواسته يا ناخواسته، تغييرمي‌كند. ما بايد بتوانيم بر اين تغييرات مديريت‌كنيم و گرنه موج تغييرات مسير ما را تغييرخواهدداد.

/ 0 نظر / 10 بازدید