نيازمنديهای سيستم مديريت کيفيت

1-                  دامنه کاربرد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1-1-                         کليات

1-2-                         کاربرد

 

2-                  استاندارد مرجع

 

3-                  واژگان و تعاريف

 

4-                  سيستم مديريت کيفيت

4-1-                         نيازمنديهای عمومی

4-2-                         نيازمنديهای مستند سازی

4-2-1-                                کليات

4-2-2-                                نظام نامه کيفيت

4-2-3-                                کنترل مستندات

4-2-4-                                کنترل سوابق

 

5-                  مسئوليت مديريت

5-1-                         تعهد مديريت

5-2-                         مشتری گرامی

5-3-                         خط مشی کيفيت

5-4-                         طرح ريزی

5-4-1-                                اهداف کيفيتی

5-4-2-                                طرح ريزی سيستم مديريت کيفيت

5-5-                                 مسئوليت ،اختيار و ارتباطات

5-5-1-                                مسئوليت و اختيار

5-5-2-                                نماينده مديريت

5-5-3-                                ارتباطات داخلی

5-6-                                 بازنگری مديريت

5-6-1-                                کليات

5-6-2-                                ورودی بازنگری

5-6-3-                                خروجی بازنگری

 

6-                  مديريت منابع

6-1-                         تدارک منابع

6-2-                         منابع انسانی

6-2-1-                                کليات

6-2-2-                                صلاحيت ،آگاهی و آموزش

6-3-                                 زير ساختار

6-4-                                 محيط کاری

 

7-                  تحقق محصول

7-1-                         طرح ريزی برای تحقق محصول

7-2-                         فرآيند های مربوط به مشتری

7-2-1-                    تعيين نيازمنديهای مربوط به محصول

7-2-2-                    بازنگری نيازمنديهای مربوط به محصول

7-2-3-                    ارتباط با مشتری

7-3-             طراحی و توسعه

7-3-1-                    طرح ريزی طراحی و توسعه

/ 0 نظر / 8 بازدید