مميزی،تکنيک ها و ظرافت ها ۲

در بسياری از موارد مشاهده می شود که مميزان در هنگام مراجعه به محل مميزی شونده، نسخه ای از مدارک و مستندات مرجع مميزی را که از قبل تهيه کرده اند، همراه خود می برند و برای مميزی از آنها استفاده می کنند.اين موضوع بويژه در جريان مميزی های داخلی زياد به چشم می خورد.

همواره در هنگام مميزی از مميزی شوندگان خود بخواهيد که مدارک مرجع خود را در اختيار شما بگذارند.آنگاه متوجه می شويد که اغلب آنان يا مدارک صحيح و به روز را استفاده نمی کنند يا اصلا نمی دانند که چنين مدارکی وجود دارد.

کتاب:مميزی تکنيکها و ظرافت ها  نوشته: مهدی خادمی زنجانی

/ 0 نظر / 35 بازدید