6 – 2 منابع انساني

كاركناني كه فعاليت آنها بر كيفيت محصول موثر است ، بايستي از نقطه نظر تحصيلات مناسب ، آموزش ، مهارت و تجربه از صلاحيت لازم برخوردار باشند . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مديريت بايستي  صلاحيت هاي موجود و صلاحيت مورد انتظار را با توجه به موارد زير مقايسه و مورد توجه قرار دهد :

  • صلاحيت هايي كه سازمان در آينده و در راستاي طرحهاي توسعه خود به آنها نياز خواهد داشت
  • پيش بيني نيازهايي كه مديران و پرسنل عملياتي براي انجام فعاليتهاي خود دارند .
  • تغييراتي كه در فرآيندها ، تجهيزات و ابزارهاي سازمان حاصل مي شود

تغييرات در قوانين و استانداردهاي سازمان كه مستلزم افراد با صلاحيت هاي جديدي مي باشند .

/ 0 نظر / 18 بازدید