فرايند کنترل شده از ديد ISO 9001:2000

يک فرايند کنترل شده از ديدگاه استاندارد ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ ، انجام يک فعاليت توسط فرد يا افراد واجد شرايط در مدت زمان معين است به گونه ای که بيشترين کارائي و اثر بخشي در برآورده شدن اهداف کيفيتي سازمان حاصل گردد.

/ 0 نظر / 15 بازدید