زنگ تفريح

Break.gifاز گورخري پرسيدم:

تو سفيدي راه راه سياه داري ، يا اينكه سياهي راه راه سفيد داري؟

گورخر به جاي جواب دادن پرسيد:

تو خوبي فقط عادتهاي بد داري، يا اينكه بدي و چند تا عادت خوب داري؟

ساكتي بعضي وقتها شلوغ ميكني، يا شيطوني بعضي وقتها ساكت ميشي؟

ذاتا خوشحالي بعضي روزها ناراحتي،يا ذاتا افسرده اي بعضي روزها خوشحالي؟

 لباسهات تميزن فقط پيرهنت كثيفه، يا كثيفن و شلوارت تميزه؟

و گورخر پرسيد و پرسيد وپرسيد ، و پرسيد و پرسيد و بعد رفت .
 
ديگه هيچ وقت از گورخرها درباره ي راه راهاشون چيزي نميپرسم.

سيلور اشتاين: بعضي مردم بزرگ آفريده شده اند        بعضي بزرگي را بدست مي آورند

بعضي بزرگي را به زور به خود مي بندند

ويليام شكسپير: من بزرگ آفريده شدم اما مطمئن  نبودم،  پس سخت كوشيدم

 ودست به هر كاري زدم تا بزرگي را بدست آوردم... ....

 باز مطمئن نبودم....... پس به هر وسيله اي كه بود بزرگي را به زور به خود بستم........

/ 0 نظر / 16 بازدید