نگاهي به استاندارد ISO 9000 - 2000

بخش دوم

 

× مدل کيفيت ISO 9000-2000 شيوه اي کاملا" متفاوت ارائه ميدهد. به جاي عناصر 20 گانه قبل، اين استاندارد مبتني بر يک مدل فرآيندي است. که بواسطه آن استفاده کننده ميتواند تلاش مؤثر و کارآمدي را اعم از اينکه مجموعه تأمين کننده قطعات ، مواد شيميائي و يا ارائه دهندة خدمات باشد بکار ببندد. استاندارد جديد، بجاي 20 عنصر ، يک مدل فرآيندي ارائه ميدهد که بر طبق آن ،  ISO 9001 از 4 بخش اصلي تشکيل شده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                                        1-     بخش پنجم :       مسئوليت مديريت

                                        2-     بخش ششم :    مديريت منابع

                                        3-     بخش هفتم :      تحقق محصول

                                        4-     بخش هشتم :    اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود

 

سايربخشها نيز اين مدل را حمايت ميکنند في المثل بخشهاي صفر تا سه ، زمينه را آماده ميسازند و بخش چهارم : سيستم مديريت کيفيت و پيش نيازهاي مدل فرآيندي است که الزامات سازماني را هنگام احداث و برپائي سيستم Quality Management System به صورت مستند تشريح ميکند.

 

چهاربخش پنجم تا هشتم استاندارد ، شامل همه نيازمنديهاي استاندارد جديد هستند و طرحي کلي و عام تر از مدل 20 گانه ارائه ميدهند. اين عدم اختصاص به منظور تسهيل مطابقت فعاليتهاي جديد از هرنوع و ماهيت با استاندارد جديد است.

 

ازطرف ديگر ، گرچه ممکن است اين مدل جديد ساده تر و باتشريح کمتر نسبت به مدل قبلي بنظر آيد اما نيازمنديهاي آن بصورت جهش هاي کوانتومي و درجهت پيشبرد و تحقق اهداف کيفي ميباشد.

چهار عنصر مذکور بطور واضح با حلقه معروف بهبود کيفيت (Plan, Do, Cheek, Act) PDCA که توسط آقاي دکتر ادوارد دمينگ (پدرکيفيت ژاپن) انتشار يافت مشابهت دارد.

 

اين طرح از عبارت معروف استاندارد ISO 9000-1994 که ميگويد: "آنچه را که انجام ميدهيد مستند کنيد و به مستندات خود عمل کنيد بطوريکه توان اثبات آنرا داشته باشيد" بمراتب قويتر و ازساختار محکم ومنسجم تري برخوردار است.

 

جهش کوانتومي کجاست؟ استاندارد ISO 9000-2000 درمقايسه با استاندارد قبلي چندين جهش کوانتومي روبه جلو را به عنوان شاخص معرفي مينمايد که موارد کليدي آن دربخشهای بعدی تشريح ميگردد.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید